Η επιτυχής πορεία του Ομίλου χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή πρόοδο και ανάπτυξη, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία.

 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το οικονομικό έτος 2016, ενώ τα έσοδα αφορούν πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

 

Έπειτα από είκοσι χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρεία εξακολουθεί να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις προκλήσεις της αγοράς και της διεθνούς οικονομικής κατάστασης, διατηρώντας την κερδοφορία της.

Καθοριστικός παράγοντας για την ανοδική πορεία του Ομίλου είναι η συνεχής αναζήτηση νέων προϊόντων, η σύναψη σημαντικών συνεργασιών και η ανάπτυξη του τομέα των «πριν» και «μετά» την πώληση υπηρεσιών.

 

Οικονομική Έκθεση 31/12/2017 

Οικονομική Έκθεση 31/12/2016 

Στοιχεία και πληροφορίες 2015

Οικονομική Έκθεση 31/12/2015

Ισολογισμός 2014 Printec A.E

Ισολογισμός 2013 Printec A.E.

Ισολογισμός 2012 Printec A.E.